Protocol

Protocol

Garderobereglement

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen de StadsGarderobe en gebruikers van de garderobe.

2. Voor gebruik van de garderobe wordt een prijs gerekend vanaf € 2,- per item, per dag, gepast te betalen. Onder “dag” wordt verstaan van openingstijd van de garderobe tot sluitingstijd van de garderobe. Indien het item niet in deze periode wordt afgehaald wordt er opnieuw een tarief, per dag, per item, in rekening gebracht. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan € 100,- hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en de StadsGarderobe Groningen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan € 100,-.

3. De StadsGarderobe is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. De StadsGarderobe behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart de StadsGarderobe van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.

4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van de StadsGarderobe. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval wordt slechts tegen betaling een nieuw ontvangstbewijs verstrekt.

5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal de StadsGarderobe zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement, inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is de StadsGarderobe op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

6. Uiteraard zal de StadsGarderobe zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. De StadsGarderobe kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd. De StadsGarderobe is niet aansprakelijk bij vermissing van sjaals, handschoenen of vesten die in de jas gestopt worden, dit gebeurt altijd op eigen risico van de gebruiker van de garderobe.

7Eigendommen die niet worden afgehaald worden tot 3 maanden na afgifte bewaard in de StadsGarderobe. Na deze termijn worden de eigendommen behandeld als gevonden voorwerpen.

8. De StadsGarderobe is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van zichzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de StadsGarderobe is te allen tijde beperkt tot € 100,- per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).

Op gebruik van de garderobe zijn de algemene voorwaarden van de StadsGarderobe Groningen B.V. van toepassing, waarin o.a. beschreven staat dat de StadsGarderobe niet aansprakelijk is voor schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van haar medewerkers. Op verzoek ontvangt u kosteloos een exemplaar van de algemene voorwaarden.

[hr]