Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stadsgarderobe Groningen B.V.

1. ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES

1.1 De Stadsgarderobe: Stadsgarderobe Groningen B.V., die krachtens haar doelstelling goederen in bewaring neemt.
1.2 De Stadsgarderobe pand: de voor het publiek opengestelde ruimten voorin het pand van de Stadsgarderobe.
1.3 Bezoeker: een ieder die het pand van de Stadsgarderobe betreedt.
1.4 Ticket: een ticket dat bezoeker tijdens reguliere openingstijden de mogelijkheid geeft zijn/haar eigendom(men) af te halen.
1.5 Goederen: eigendommen, daaronder begrepen jassen, tassen, helmen, paraplu’s.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van de Stadsgarderobe.
2.2 Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door het de Stadsgarderobe in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. TOEGANG TOT DE STADSGARDEROBE

3.1 Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de  gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen de Stadsgarderobe en gebruikers van de garderobe.
3.2 Voor gebruik van de garderobe wordt een prijs gerekend vanaf € 2,00 per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan € 100,- hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en de Stadsgarderobe Groningen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan € 100,-.
3.3 De Stadsgarderobe is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Stadsgarderobe is te allen tijde beperkt tot € 100,-  per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).
3.4 Bij verlies van het ontvangstbewijs zal de Stadsgarderobe zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is de Stadsgarderobe op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
3.5 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd de Stadsgarderobe tijdelijk te betreden bij het in bewaring geven van de goederen of op vertoon van een geldig ticket bij het afhalen van de goederen.
3.6 Bezoeker wordt de toegang tot het de Stadsgarderobe ontzegd indien blijkt dat er geen gebruik wordt gemaakt van de dienst of er geen geldig ticket in bezit is van de bezoeker.
3.7 Bezoeker zal op eerste verzoek het ticket tonen aan functionarissen van de Stadsgarderobe, bij gebreke waarvan de Stadsgarderobe de bezoeker de toegang tot de Stadsgarderobe kan ontzeggen.
3.8 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de ticketprijs in geval van verlies of diefstal van het ticket. Ook vervalt het recht om de goederen op te halen volgens de reguliere manier..
3.9 Elk ticket kan éénmalig worden gebruikt en mag niet worden verkocht. Wanneer een Bezoeker bij zijn/haar eigendommen wil anders dan het ophalen moet opnieuw worden afgerekend.
3.10 De Stadsgarderobe is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door de Stadsgarderobe noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de Stadsgarderobe. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.
3.11 Onderdeel van de in bewaring stellende controle is controle van goederen. In dit verband kan Bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van de Stadsgarderobe. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot de Stadsgarderobe worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie.
3.12 De volgende voorwerpen mogen niet aan de Stadsgarderobe worden aangeboden ter in bewaring stelling:
a. geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;
b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;
c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;
d. ontplofbare en ontvlambare stoffen;
e. chemische en toxische stoffen.
Wanneer deze voorwerpen bij de in bewaring stelling worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien Bezoeker de voor in bewaring te stellen vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot de Stadsgarderobe ontzegd.
Voorwerpen die bij de in bewaring stelling worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, zal worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.
3.13 Om redenen van beveiliging is het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, wordt de toegang tot de Stadsgarderobe ontzegd.

4. VERBLIJF IN DE STADSGARDEROBE

4.1 Het verblijf van Bezoeker in het de Stadsgarderobe is voor eigen rekening en risico.
4.2 Verblijf is alleen toegestaan gedurende het in bewaring geven van goederen en het ophalen van de in bewaring gegeven goederen. Het verblijf tijdens het ophalen van de goederen mag alleen wanneer de Bezoeker in het bezit is van een ticket, afgegeven door een functionaris van de Stadsgarderobe.
4.3 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in de Stadsgarderobe gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften en de openbare orde. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen de Stadsgarderobe uitsluitend onder begeleiding bezoeken. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van de Stadsgarderobe gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot en het gebruik van de Stadsgarderobe worden ontzegd zonder dat de Stadsgarderobe tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden.
4.4. De Stadsgarderobe aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven of in een kluisje zijn geplaatst.
4.5 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in 4.3 heeft meegenomen voorbij de kaartcontrole.
4.6 Er is cameratoezicht in de Stadsgarderobe. Camerabeelden worden gedurende een door de Stadsgarderobe te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.
4.7 De Stadsgarderobe is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan de Stadsgarderobe een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot de Stadsgarderobe voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
5. GEDRAGSCODE

5.1 Bezoeker zal in het De Stadsgarderobe:
a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van mobiele telefoons, walkmans, mp3-spelers e.d.);
c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
d. niet roken;
e. geen eten of drinken nuttigen,
f. niet mobiel telefoneren;
g. geen geplaatste objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan;
h. geen foto-, video- en filmopnamen maken;
5.2 Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.
5.5 Onverlet het bepaalde in 5.1h mogen in de Stadsgarderobe gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van de Stadsgarderobe.

6. RESTITUTIE

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door de Stadsgarderobe aan Bezoeker:
a. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal;
b. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
d. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in De Stadsgarderobe
e. het niet kunnen tonen van het ticket, behorende bij in bewaring gestelde goederen

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De Stadsgarderobe is uitsluitend aansprakelijk voor schade die bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van De Stadsgarderobe. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:
a. het door de verzekeraar van De Stadsgarderobe aan De Stadsgarderobe ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of
b. de ter zake van de schade door een derde aan De Stadsgarderobe uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.
7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van De Stadsgarderobe in geen geval meer bedragen dan de onder 7.1 beschreven schadevergoedingsregeling.
7.3 Aansprakelijkheid van De Stadsgarderobe voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. OVERMACHT
8.1 Als overmacht voor De Stadsgarderobe, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Stadsgarderobe niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door De Stadsgarderobe zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan De Stadsgarderobe gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9. GEVONDEN VOORWERPEN

9.1 Door Bezoeker in het De Stadsgarderobe gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de kassabalies of de informatiebalie van de Stadsgarderobe.
9.2 De Stadsgarderobe zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Groningen.
9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van De Stadsgarderobe over de status van de vermeende eigenaar is De Stadsgarderobe een eigendomsbewijs te verlangen.
9.4 De Stadsgarderobe behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet na drie maanden zijn afgehaald, te vernietigen.
9.5  Eigendommen die niet worden afgehaald worden tot 7 dagen na afgifte bewaard in de Stadsgarderobe. Na deze termijn worden de eigendommen overgedragen aan de Politie als gevonden voorwerpen.

10. KLACHTENREGELING

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie.

11. OVERIGE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en De Stadsgarderobe is Nederlands recht van toepassing.
[hr]